• بانک ملت

  • نام صاحب حساب داریا همراه اورین خوی
  • شماره حساب 9350579489
  • شماره کارت 6104337811348158
  • شماره شبا ir07 0120 0000 0000 9350 5794 89